Štatút súťaže

Zapojte sa do našej súťaže o Ruksak JAKO Classico a potešte seba alebo svojho blízkeho.
Termín: 9.3.2020 - 23.3.2020 do 23:59

Do súťaže sa zapojíte veľmi jednoducho - staňte sa našim fanúšikom a do komentára uveďte farbu ruksaku, ktorú by ste dopriali sebe alebo svojmu blízkemu.
Jedného výhercu, vyžrebujeme v utorok 24.3.2020 a uverejníme na FB pod príspevkom.

ŠTATÚT SÚŤAŽE
"Marcová súťaž o ruksak s futbalovytrening.sk"
Štatút súťaže " Marcová súťaž o ruksak s futbalovytrening.sk " (ďalej len „Štatút") upravuje podmienky účasti na Súťaži " Marcová súťaž o ruksak s futbalovytrening.sk " (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno:      Marek Terlanda
Adresa:                    Studienka 489, 908 75 Studienka
IČO:                         43827161
DIČ:                         1078699457
web:                        www.futbalovytrening.sk

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od 9.3.2020 21:00hod. do 23.3.2020 23:59hod. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 24.3.2020.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá je plnoletá/nie je plnoletá ale všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca

Zúčastniť súťaže sa môže iba fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci"), ktorý je fanúšikom alebo dá „like" faceboovej stránke : https://www.facebook.com/bavimesafutbalom/ a do komentára uvedie požadovanú farbu ruksaku v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

V. Výhra v Súťaži

Výherca v súťaži získa Ruksak JAKO Classico, farba podľa vlastného výberu.
Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Oznámenie o výhre

Meno jedného výhercu zverejní organizátor označením FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VII. Odovzdanie výhry

1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 

Studienka , dňa 9.3.2020

PARTNERI:

futbalshop-logo
 

 

 

Prihlásenie